Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r. (dalej jako: RODO) informuję, że:

 1. Administratorem danych przetwarzanych przez system monitoringu wizyjnego jest firma Freelance Michał Pałasz, ul. Wrocławska 50, 40-217 Katowice, reprezentowana przez kierownika jednostki, właściciela, Michała Pałasz.

 2. W sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się pod adresem e-mail: michal.palasz@freelance.katowice.pl

 3. Monitoringiem wizyjnym objęta jest siedziba przy ul. Wrocławskiej 50 w Katowicach.

 4. Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się posesję przy ul. Wrocławskiej 50 w Katowicach wraz z jej najbliższym otoczeniem, zjazdem indywidualnym, bramą posesji, jej ogrodzeniem oraz wejściem głównym na posesję.

 5. Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego są zapisywane i dostępne maksymalnie przez okres 30 dni. Czas przechowywania uzależniony jest od ilości zdarzeń i pojemności dysku rejestratora. Po skończeniu się miejsca na dysku dane zostają automatycznie nadpisywane. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).

 6. Dla celów dowodowych, zdarzenia zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego, które między innymi zagrażają bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, niszczeniu i kradzieży mienia, mogą zostać zabezpieczone:

  a) z inicjatywy kierownika jednostki

  b) na wniosek organów prowadzących postępowania

  c) na wniosek osób trzecich, które wykażą uzasadniony interes prawny

 7. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego będą udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów.

 8. Dane utrwalone przez monitoring wizyjny przetwarzane będą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz na postawie art.22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy.

 9. Dane utrwalone przez monitoring wizyjny mogą zostać udostępnianie wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

 10. Dane utrwalone przez monitoring wizyjny nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein.

 11. Wobec osób, których wizerunek zostanie zarejestrowany przez system monitoringu wizyjnego nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym nie będą one podlegały profilowaniu.


Michał Pałasz

kierownik jednostki, właściciel.